OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/ov7670-sccb/ov7670-sccb/trunk

Subversion Repositories ov7670-sccb

[/] [ov7670-sccb/] [trunk/] [hdl/] [turkish/] [hdl/] [SCCBMaster.vhd] - Blame information for rev 4

Details | Compare with Previous | View Log

Line No. Rev Author Line
1 4 ibrahimvar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-- OV7670 kamera modulu ayarlarinin yapilmasi icin SCCB protokolunu kullanir. Bu protokol I2C uyumludur. 
3
-- SCCB protokolu I2C'den farkli olarak lojik-1 durumuna da sahiptir.
4
-- High - Low - High Impedance
5
--
6
-- Bu protokolun en onemli noktasi; ACK ve NACK bitleri yazma islemi icin gereksizdir. Bu bitler yerine
7
-- "Don't Care" isimli lojik-0 biti kullanılır. Asagida ornek bir yazma isleminin veri paketi gorulmektedir:
8
--
9
--   |A6|A5|A4|A3|A2|A1|A0|R/W|DC|-|R7|R6|R5|R4|R3|R2|R1|R0|DC|-|D7|D6|D5|D4|D3|D2|D1|D0|DC|
10
--       7-bit Address        8-Bit Register/Data       8-bit Data
11
--     R => lojik-1
12
--     W => lojik-0
13
-- 
14
-- SCCB hattindan sadece veri gonderileceginden sadece WRITE islemi eklenmistir. OV7670 kamera modulu paralel
15
-- 8-bit kamera veri hatti bulunduruyor. Bu noktada READ adimi eklenmedi!
16
-- 
17
-- Kullanilan kaynaklar : OV7670 Datasheet
18
--            : OmniVision SCCB Specification
19
--            : http://www.dejazzer.com/hardware.html (Face detection on FPGA: OV7670 CMOS camera + DE2-115 FPGA board)
20
--            : http://www.dejazzer.com/eigenpi/digital_camera/digital_camera.html
21
--
22
-- TODO => Aciklamalari Ingilizce yap!
23
--
24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25
 
26
 
27
library IEEE;
28
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
29
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
30
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
31
 
32
entity SCCBMaster is
33
  generic(
34
    GInputClock :  integer := 50_000_000;         -- FPGA' nin ana clock hizi
35
    GBusClock  :  integer := 400_000           -- SCCB hattinin calistirilmasi icin belirlenecek hiz (400 kHz SCCB fast mode)
36
  );
37
    port(
38
        PIClock   :  in   std_logic;           -- Sistem clock girisi
39
    PIReset   :  in   std_logic;           -- Reset(active low) girisi
40
    PIEnable  :  in   std_logic;           -- SCCB hattini aktif edecek enable girisi
41
    PIAddress  :  in   std_logic_vector(6 downto 0);  -- SCCB hattina bagli olan slave cihazlarinin ana adreslerini isaret eden giris
42
    PIRegister :  in   std_logic_vector(7 downto 0);  -- Slave birimin islem yapilacak register adresini belirten giris
43
    PIWriteData :  in   std_logic_vector(7 downto 0);  -- Master -> Slave yonunde yazilacak data
44
    PIStart   :  in   std_logic;           -- SCCB master backend calistirma girisi
45
    PODone   :  out   std_logic;           -- SCCB arayuzunun yazma islemini bitirdigini belirten cikis
46
    POReady   :  out   std_logic;           -- SCCB arayuzunun islem yapmaya hazir oldugunu belirten cikis
47
    PIOSIOD   :  inout  std_logic;           -- SCCB seri data cikisi - girisi
48
    POSIOC   :  out   std_logic            -- SCCB seri clock cikisi
49
    );
50
end SCCBMaster;
51
 
52
architecture Behavioral of SCCBMaster is
53
 
54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55
-- Bu adimda sistemin calisacagi durum makinesinin durumlari, giris ve cikis portlarina baglanacak sinyaller,
56
-- durumlar icin gerekli olacak counter ve busy bitleri gibi sinyaller olusturulmustur.
57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58
 
59
  type    TStatesWrite    is (idle, start_condition, send_addr, addr_dc, send_reg, reg_dc, send_data, data_dc, stop);
60
  signal   SStateWriteBase   :  TStatesWrite            := idle;
61
 
62
  constant  CClockCountMax   :  integer               := (GInputClock / GBusClock);
63
 
64
  signal   SStart       :  std_logic              := '0';
65
  signal   SStartReg      :  std_logic              := '0';
66
  signal   SStartedWrite    :  std_logic              := '0';
67
 
68
  signal   SEnable       :  std_logic              := '0';
69
  signal   SAddress      :  std_logic_vector(6 downto 0)    := (others => '0');
70
  signal   SRegister      :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
71
  signal   SWriteData     :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
72
  signal   SBusy        :  std_logic              := '0';
73
  signal   SBusy2       :  std_logic              := '0';
74
  signal   SDone        :  std_logic              := '0';
75
  signal   SReady       :  std_logic              := '0';
76
 
77
  signal   SDataClockRef    :  std_logic              := '0';
78
  signal   SDataClockRefPrev  :  std_logic              := '0';
79
 
80
  -- signal   SSIODClock     :  std_logic            :=  '0';  -- DEBUG AMACLIDIR!
81
  -- signal   SSIODClockPrev   :  std_logic;                  -- DEBUG AMACLIDIR!
82
  signal   SSIOCClock     :  std_logic              := '1';
83
  signal   SSIOCClockPrev   :  std_logic;
84
 
85
  signal   SSIODWrite     :  std_logic              := '0';
86
  signal   SSIODRead      :  std_logic              := '0';
87
  signal   SSIOCWrite     :  std_logic              := '0';
88
  signal   SSIOCRead      :  std_logic              := '0';
89
 
90
  signal   SAddr        :  std_logic_vector(6 downto 0)    := (others => '0');
91
  signal   SReg        :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
92
  signal   SData        :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
93
 
94
  signal   SAddrReg      :  std_logic_vector(6 downto 0)    := (others => '0');
95
  signal   SRegReg       :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
96
  signal   SDataReg      :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
97
  signal   SCounter      :  integer range 0 to 8        := 0;
98
 
99
  signal   SCounterSCCB    :  integer range 0 to CClockCountMax  := 0;
100
  signal     SCounter2      :    integer range 0 to 3        := 0;
101
 
102
 
103
begin
104
 
105
------------------------------------------------------------------------
106
-- Bu adimda giris ve cikis portlari sinyallere yonlendirilmistir.
107
------------------------------------------------------------------------
108
  SStart   <= PIStart;
109
  SEnable   <= PIEnable;
110
  SAddress  <= PIAddress;
111
  SRegister  <= PIRegister;
112
  SWriteData <= PIWriteData;
113
  PODone   <= SDone;
114
  POReady   <= SReady;
115
 
116
  POSIOC   <= SSIOCWrite when (SStateWriteBase = idle or SStateWriteBase = start_condition or SStateWriteBase = stop ) else
117
          SSIOCClock;
118
 
119
  PIOSIOD   <= SSIODWrite when SEnable = '1' else 'Z';
120
 
121
  SStartReg  <= '1' when SStart = '1' and SEnable = '1' else
122
          '0' when (SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1') or PIReset = '0' or SEnable = '0' else
123
          SStartReg;
124
 
125
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
126
-- READY prosesi; eger yazma islemi bittiyse(SDone == '1') ve yazma durum makinesi baslangictaysa(SStateWriteBase == idle)
127
-- SReady sinyalini lojik-1 yapar. Ayrica sistem durdurulduysa(PIReset == '0') SReady sinyalini lojik-0 yapar.
128
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
129
  READY : process(PIClock, PIReset)
130
  begin
131
    if PIReset = '0' then
132
      SReady   <= '0';
133
    elsif rising_edge(PIClock) then
134
      if SStateWriteBase = idle then
135
        SReady <= '1';
136
      else
137
        SReady <= '0';
138
      end if;
139
    end if;
140
  end process;
141
 
142
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
143
-- Backend tarafina gelen baslatma sinyaline gore(SStart == '1') address, register ve data bilgilerini olusturulan register 
144
-- sinyallerine atar. Sistemin resetlenme durumuna gore bu sinyaller temizlenir.
145
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
146
 
147
  DATA_CAPTURE : process(PIClock, PIReset)
148
  begin
149
    if PIReset = '0' then
150
      SAddrReg    <= (others => '0');
151
      SRegReg     <= (others => '0');
152
      SDataReg    <= (others => '0');
153
    elsif rising_edge(PIClock) then
154
      if SStart = '1' then
155
        SAddrReg  <= SAddress;
156
        SRegReg   <= SRegister;
157
        SDataReg  <= SWriteData;
158
      elsif SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
159
        SAddrReg  <= SAddrReg;
160
        SRegReg   <= SRegReg;
161
        SDataReg  <= SDataReg;
162
      else
163
        SAddrReg  <= SAddrReg;
164
        SRegReg   <= SRegReg;
165
        SDataReg  <= SDataReg;
166
      end if;
167
    end if;
168
  end process;
169
 
170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171
-- CLKGEN prosesi; SCCB arayuzu icin gerekli olan REFERANS saat sinyallerini uretir. Bu noktada onemli olan durum sudur:
172
-- OV7670 datasheeti incelendiginde gonderilecek veriler SIOC cikisinin lojik-0 olduğu durumun tam ortasında degistirilir. 
173
-- Bu nedenden dolayi SIOC cikisi icin ek olarak bu cikisin yari periyoduna sahip ikincil bir saat sinyali uretilir.
174
-- 
175
-- |¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______  =====>>>  SIOC Referans Saat
176
--       |        |        |        |        |
177
--       |        |        |        |        |
178
-- |¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_  =====>>>  DATA Referans Saat
179
-- 
180
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
181
  CLKGEN : process(PIClock)
182
    variable  VCounter    : integer range 0 to CClockCountMax   := 0;
183
  begin
184
    if rising_edge(PIClock) then
185
      --SSIODClockPrev   <= SSIODClock;
186
      SSIOCClockPrev   <= SSIOCClock;
187
      SDataClockRefPrev  <= SDataClockRef;
188
 
189
                if SCounterSCCB = (CClockCountMax / 4) - 1 then
190
                    SDataClockRef  <= not SDataClockRef;
191
                    if SCounter2 = 1 then
192
                        --SSIODClock <= not SSIODClock;
193
                        SSIOCClock  <= not SSIOCClock;
194
                        SCounter2 <= 0;
195
                    else
196
                        SCounter2 <= SCounter2 + 1;
197
                    end if;
198
                    SCounterSCCB  <= 0;
199
                else
200
                    SCounterSCCB  <= SCounterSCCB +1;
201
                end if;
202
 
203
    end if;
204
  end process;
205
 
206
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
207
-- DATA_WRITE prosesi; SCCB arayuzune uygun olarak yazma islemi yapacak olan durum makinesini icerir. Aktif 0 olarak ca-
208
-- lisan PIReset, aktif oldugu durumda butun islemleri, sayicilari, cikislari ve registerleri temizler.
209
-- 
210
--                               !!!!ONEMLI!!!!
211
-- SCCB arayuzu, idle durumundayken SIOD hattini yuksek empedans('Z'), SIOC hattini ise lojik-1 seviyesinde tutar. Baslangic kosulu,
212
-- SIOD hattini 'Z' durumundan lojik-1 durumuna getirir, ardindan SIOC hattini referans saatin yarı periyodu kadar bekledikten sonra
213
-- lojik-0 yaparak haberlesmeyi baslatir. Bitme kosulu ise, eger baska veri yazilmayacaksa ilk olarak SIOC'yi lojik-1, ardindan SIOD
214
-- hattini yarim periyot bekledikten sonra 'Z' yapar. Ancak baska veri yazilmaya devam edecek ise SIOD hattini 'Z' yerine lojik-1 yapar.
215
--
216
--
217
-- SIOD   -------¯¯¯¯¯¯¯|                |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|        |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
218
--             |_______________________________|        |_______________|                |______
219
--             |        |        |        |        |        |        |
220
--             |        |        |        |        |        |        |
221
--             |        |        |        |        |        |        | 
222
-- SIOC   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|        |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  
223
--               |_______________|    |_______|    |_______|    |_______|    |_______|    |___|______
224
--             |        |        |        |        |        |        |
225
--             |        |        |        |        |        |        |
226
-- SIOC Ref  |¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______ 
227
--             |        |        |        |        |        |        |
228
--             |        |        |        |        |        |        |
229
-- SIOD Ref  |¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_      
230
--
231
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
232
 
233
  DATA_WRITE : process(PIClock, PIReset)
234
    variable VCounter : integer range 0 to 16 := 0;
235
  begin
236
    if PIReset = '0' then
237
      SStateWriteBase <= idle;
238
      SStartedWrite  <= '0';
239
      SAddr      <= (others => '0');
240
      SReg      <= (others => '0');
241
      SData      <= (others => '0');
242
      SSIODWrite   <= 'Z';
243
      SSIOCWrite   <= '1';
244
      SBusy      <= '0';
245
      SDone      <= '0';
246
      SBusy2     <= '0';
247
      VCounter    := 0;
248
      SCounter    <= 7;
249
    elsif rising_edge(PIClock) then
250
      case SStateWriteBase is
251
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
252
-- "idle" durumu; SStartReg tetiklendiginde address, register ve data bilgilerini registerlerden toplar ve SIOC referans
253
-- saatinin yukselen kenarinda "start_condition" durumuna gecer.
254
-- SStartReg'in tetiklenmedigi durumda sistem reset (SIOD = 'Z' - SIOC = '1') durumunda kalir.
255
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256
        when idle =>
257
          if SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
258
            if SStartReg = '1' then
259
              SSIODWrite  <= '1';
260
              SSIOCWrite  <= '1';
261
              SStartedWrite  <= '1';
262
              SDone    <= '0';
263
              SAddr    <= SAddrReg;
264
              SReg    <= SRegReg;
265
              SData    <= SDataReg;
266
            else
267
              SAddr    <= (others => '0');
268
              SReg    <= (others => '0');
269
              SData    <= (others => '0');
270
              SStateWriteBase   <= idle;
271
              SSIODWrite  <= 'Z';
272
              SSIOCWrite  <= '1';
273
              SStartedWrite  <= '0';
274
              SDone    <= '1';
275
            end if;
276
          elsif SSIOCClock = '1' and SSIOCClockPrev = '0' and SStartedWrite = '1' then
277
            SSIODWrite  <= '0';
278
 
279
            SStartedWrite  <= '0';
280
            SStateWriteBase <= start_condition;
281
          end if;
282
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
283
-- "start_condition" durumu; 2 SIOC referans clock darbesinden sonra SIOD referansinin yukselen kenari ve SIOC referansinin
284
-- lojik-0 oldugu anda cache olarak alinan address verisinin ilk bitini sola 1 kere kaydirarak SIOD hattina yazar ve "send_addr" 
285
-- durumuna gecer.
286
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
287
        when start_condition =>
288
          if SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
289
            SBusy <= '1';
290
            if SBusy = '1' then
291
              SBusy2 <= '1';
292
            end if;
293
            SSIOCWrite  <= '0';
294
          elsif SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' and SBusy2 = '1' then
295
            if SAddr(6) = '1' then
296
              SSIODWrite <= '1';
297
              SAddr <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
298
            elsif SAddr(6) = '0' then
299
              SSIODWrite <= '0';
300
              SAddr <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
301
            end if;
302
            SBusy  <= '0';
303
            SBusy2  <= '0';
304
            SStateWriteBase   <= send_addr;
305
 
306
 
307
          else
308
            SStateWriteBase   <= start_condition;
309
          end if;
310
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
311
-- "send_addr" durumu; SIOD referansinin yukselen kenari ve SIOC referansinin lojik-0 oldugu anda address verisinin geri kalanini
312
-- SIOD hattina yazar. Ardindan "Don't Care" bit durumuna gecer ve gecerken SIOD hattini lojik-0 tutar. 
313
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
314
        when send_addr =>
315
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
316
            if VCounter <= 5 then
317
              VCounter  := VCounter + 1;
318
              if(SAddr(6) = '1') then
319
                SSIODWrite  <= '1';
320
                SAddr    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
321
              elsif (SAddr(6) = '0') then
322
                SSIODWrite  <= '0';
323
                SAddr    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
324
              end if;
325
            else
326
              VCounter  := 0;
327
              SSIODWrite  <= '0'; ---->>>> Don't Care Bit!
328
              SStateWriteBase   <= addr_dc;
329
              SBusy    <= '0';
330
            end if;
331
          else
332
            SStateWriteBase   <= send_addr;
333
          end if;
334
 
335
        when addr_dc =>
336
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
337
            SAddr  <= (others => '0');
338
          elsif SDataClockRef = '0' and SDataClockRefPrev = '1' and SSIOCClock = '0' then
339
            SStateWriteBase   <= send_reg;
340
          end if;
341
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
342
-- "send_reg" durumu; SIOD referansinin yukselen kenari ve SIOC referansinin lojik-0 oldugu anda register verisini SIOD hattina yazar.
343
-- Ardindan "Don't Care" bit durumuna gecer ve gecerken SIOD hattini lojik-0 tutar. 
344
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
345
        when send_reg =>
346
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
347
            SBusy <= '1';
348
            if SBusy = '1' then
349
              if VCounter <= 7 then
350
                VCounter  := VCounter + 1;
351
                if(SReg(7) = '1') then
352
                  SSIODWrite  <= '1';
353
                  SReg    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SReg), 1));
354
                elsif (SReg(7) = '0') then
355
                  SSIODWrite  <= '0';
356
                  SReg    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SReg), 1));
357
                end if;
358
              else
359
                SBusy <= '0';
360
                VCounter  := 0;
361
                SSIODWrite  <= '0'; ---->>>> Don't Care Bit!
362
                SStateWriteBase   <= reg_dc;
363
              end if;
364
            end if;
365
          end if;
366
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
367
-- "reg_dc" durumu; "Don't Care" biti yazildiktan sonra diger durumlarda oldugu gibi SIOD ve SIOC referans saat sinyallerine
368
-- gore islem yapar. Bu sefer data verisinin ilk bitini sola kaydirarak SIOD hattina yazar ve "send_data" durumuna gecer.
369
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
370
        when reg_dc =>
371
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
372
            SReg  <= (others => '0');
373
            SStateWriteBase   <= send_data;
374
            if(SData(7) = '1') then
375
              SSIODWrite  <= '1';
376
              SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
377
              SBusy <= '0';
378
            elsif (SData(7) = '0') then
379
              SSIODWrite  <= '0';
380
              SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
381
              SBusy <= '0';
382
            end if;
383
          end if;
384
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
385
-- "reg_dc" durumu; gonderilmek istenen verinin ilk biti yazdirildiktan sonra geri kalan bitler sola kaydirilarak SIOD hattina
386
-- yazilir. Ardindan "Don't Care" biti yazilir, 1 SIOD ve SIOC referans saati beklenir ve "data_dc" durumuna gecilir. 
387
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
388
        when send_data =>
389
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
390
            if VCounter   <= 6 then
391
              VCounter  := VCounter + 1;
392
              if(SData(7) = '1') then
393
                SSIODWrite  <= '1';
394
                SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
395
              elsif (SData(7) = '0') then
396
                SSIODWrite  <= '0';
397
                SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
398
              end if;
399
            else
400
 
401
              SSIODWrite  <= '0'; ----
402
              SBusy <= '1';
403
              if SBusy = '1' then
404
                VCounter  := 0;
405
                SStateWriteBase   <= data_dc;
406
                SBusy <= '0';
407
              end if;
408
 
409
            end if;
410
          end if;
411
------------------------------------------------------------------------------------------
412
-- "data_dc" durumu; sadece 1 clock SIOC referans bekleyerek "stop" durumuna gecer.
413
------------------------------------------------------------------------------------------
414
        when data_dc =>
415
          if SSIOCClock = '1' and SSIOCClockPrev = '0' then
416
            SData   <= (others => '0');
417
            SStateWriteBase <= stop;
418
          end if;
419
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
420
-- "stop" durumu; ilk olarak SCCB haberlesmesini sonlandirmak icin ilk olarak SIOC hattini lojik-1 yapar, ardindan 1 SIOC saat
421
-- referansi bekledikten sonra SIOD hattini lojik-1 yapar ve "idle" durumuna gecis yapar.
422
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
423
        when stop =>
424
          SSIOCWrite  <= '1';
425
          if SSIOCClock = '1' and SSIOCClockPrev = '0' then
426
             SSIODWrite  <= '1';
427
            SBusy    <= '1';
428
            SAddr    <= (others => '0');
429
            SReg    <= (others => '0');
430
            SData    <= (others => '0');
431
            if SBusy = '1' then
432
              --SReady   <= '1';
433
              SStateWriteBase   <= idle;
434
              SDone    <= '1';
435
 
436
              SBusy    <= '0';
437
            end if;
438
          elsif SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
439
            SSIODWrite  <= '1';
440
          end if;
441
 
442
        when others =>
443
      end case;
444
    end if;
445
  end process;
446
 
447
end Behavioral;

powered by: WebSVN 2.1.0

© copyright 1999-2024 OpenCores.org, equivalent to Oliscience, all rights reserved. OpenCores®, registered trademark.