OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/ov7670-sccb/ov7670-sccb/trunk

Subversion Repositories ov7670-sccb

[/] [ov7670-sccb/] [trunk/] [hdl/] [turkish/] [hdl/] [SCCBMaster.vhd] - Rev 4

Compare with Previous | Blame | View Log

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- OV7670 kamera modulu ayarlarinin yapilmasi icin SCCB protokolunu kullanir. Bu protokol I2C uyumludur. 
-- SCCB protokolu I2C'den farkli olarak lojik-1 durumuna da sahiptir.
-- High - Low - High Impedance
--
-- Bu protokolun en onemli noktasi; ACK ve NACK bitleri yazma islemi icin gereksizdir. Bu bitler yerine
-- "Don't Care" isimli lojik-0 biti kullanılır. Asagida ornek bir yazma isleminin veri paketi gorulmektedir:
--
--   |A6|A5|A4|A3|A2|A1|A0|R/W|DC|-|R7|R6|R5|R4|R3|R2|R1|R0|DC|-|D7|D6|D5|D4|D3|D2|D1|D0|DC|
--       7-bit Address        8-Bit Register/Data       8-bit Data
--     R => lojik-1
--     W => lojik-0
-- 
-- SCCB hattindan sadece veri gonderileceginden sadece WRITE islemi eklenmistir. OV7670 kamera modulu paralel
-- 8-bit kamera veri hatti bulunduruyor. Bu noktada READ adimi eklenmedi!
-- 
-- Kullanilan kaynaklar : OV7670 Datasheet
--            : OmniVision SCCB Specification
--            : http://www.dejazzer.com/hardware.html (Face detection on FPGA: OV7670 CMOS camera + DE2-115 FPGA board)
--            : http://www.dejazzer.com/eigenpi/digital_camera/digital_camera.html
--
-- TODO => Aciklamalari Ingilizce yap!
--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
 
entity SCCBMaster is
  generic(
    GInputClock :  integer := 50_000_000;         -- FPGA' nin ana clock hizi
    GBusClock  :  integer := 400_000           -- SCCB hattinin calistirilmasi icin belirlenecek hiz (400 kHz SCCB fast mode)
  );     
	port(    
		PIClock   :  in   std_logic;           -- Sistem clock girisi
    PIReset   :  in   std_logic;           -- Reset(active low) girisi
    PIEnable  :  in   std_logic;           -- SCCB hattini aktif edecek enable girisi
    PIAddress  :  in   std_logic_vector(6 downto 0);  -- SCCB hattina bagli olan slave cihazlarinin ana adreslerini isaret eden giris
    PIRegister :  in   std_logic_vector(7 downto 0);  -- Slave birimin islem yapilacak register adresini belirten giris
    PIWriteData :  in   std_logic_vector(7 downto 0);  -- Master -> Slave yonunde yazilacak data
    PIStart   :  in   std_logic;           -- SCCB master backend calistirma girisi
    PODone   :  out   std_logic;           -- SCCB arayuzunun yazma islemini bitirdigini belirten cikis
    POReady   :  out   std_logic;           -- SCCB arayuzunun islem yapmaya hazir oldugunu belirten cikis
    PIOSIOD   :  inout  std_logic;           -- SCCB seri data cikisi - girisi
    POSIOC   :  out   std_logic            -- SCCB seri clock cikisi
	);
end SCCBMaster;
 
architecture Behavioral of SCCBMaster is
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Bu adimda sistemin calisacagi durum makinesinin durumlari, giris ve cikis portlarina baglanacak sinyaller,
-- durumlar icin gerekli olacak counter ve busy bitleri gibi sinyaller olusturulmustur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  type    TStatesWrite    is (idle, start_condition, send_addr, addr_dc, send_reg, reg_dc, send_data, data_dc, stop);
  signal   SStateWriteBase   :  TStatesWrite            := idle;
 
  constant  CClockCountMax   :  integer               := (GInputClock / GBusClock);
 
  signal   SStart       :  std_logic              := '0';
  signal   SStartReg      :  std_logic              := '0';
  signal   SStartedWrite    :  std_logic              := '0'; 
 
  signal   SEnable       :  std_logic              := '0';
  signal   SAddress      :  std_logic_vector(6 downto 0)    := (others => '0');
  signal   SRegister      :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
  signal   SWriteData     :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
  signal   SBusy        :  std_logic              := '0';  
  signal   SBusy2       :  std_logic              := '0';        
  signal   SDone        :  std_logic              := '0';
  signal   SReady       :  std_logic              := '0';
 
  signal   SDataClockRef    :  std_logic              := '0';
  signal   SDataClockRefPrev  :  std_logic              := '0';
 
  -- signal   SSIODClock     :  std_logic            :=  '0';  -- DEBUG AMACLIDIR!
  -- signal   SSIODClockPrev   :  std_logic;                  -- DEBUG AMACLIDIR!
  signal   SSIOCClock     :  std_logic              := '1';
  signal   SSIOCClockPrev   :  std_logic;   
 
  signal   SSIODWrite     :  std_logic              := '0';
  signal   SSIODRead      :  std_logic              := '0';
  signal   SSIOCWrite     :  std_logic              := '0';
  signal   SSIOCRead      :  std_logic              := '0'; 
 
  signal   SAddr        :  std_logic_vector(6 downto 0)    := (others => '0');
  signal   SReg        :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
  signal   SData        :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
 
  signal   SAddrReg      :  std_logic_vector(6 downto 0)    := (others => '0');
  signal   SRegReg       :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0');
  signal   SDataReg      :  std_logic_vector(7 downto 0)    := (others => '0'); 
  signal   SCounter      :  integer range 0 to 8        := 0;
 
  signal   SCounterSCCB    :  integer range 0 to CClockCountMax  := 0;
  signal	  SCounter2      :	integer range 0 to 3        := 0;
 
 
begin
 
------------------------------------------------------------------------
-- Bu adimda giris ve cikis portlari sinyallere yonlendirilmistir.
------------------------------------------------------------------------
  SStart   <= PIStart;
  SEnable   <= PIEnable;
  SAddress  <= PIAddress; 
  SRegister  <= PIRegister; 
  SWriteData <= PIWriteData;
  PODone   <= SDone;
  POReady   <= SReady;	
 
  POSIOC   <= SSIOCWrite when (SStateWriteBase = idle or SStateWriteBase = start_condition or SStateWriteBase = stop ) else
          SSIOCClock;
 
  PIOSIOD   <= SSIODWrite when SEnable = '1' else 'Z';
 
  SStartReg  <= '1' when SStart = '1' and SEnable = '1' else
          '0' when (SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1') or PIReset = '0' or SEnable = '0' else
          SStartReg;
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- READY prosesi; eger yazma islemi bittiyse(SDone == '1') ve yazma durum makinesi baslangictaysa(SStateWriteBase == idle)
-- SReady sinyalini lojik-1 yapar. Ayrica sistem durdurulduysa(PIReset == '0') SReady sinyalini lojik-0 yapar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  READY : process(PIClock, PIReset)
  begin
    if PIReset = '0' then
      SReady   <= '0';
    elsif rising_edge(PIClock) then
      if SStateWriteBase = idle then
        SReady <= '1';
      else
        SReady <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Backend tarafina gelen baslatma sinyaline gore(SStart == '1') address, register ve data bilgilerini olusturulan register 
-- sinyallerine atar. Sistemin resetlenme durumuna gore bu sinyaller temizlenir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DATA_CAPTURE : process(PIClock, PIReset)
  begin
    if PIReset = '0' then
      SAddrReg    <= (others => '0');
      SRegReg     <= (others => '0');
      SDataReg    <= (others => '0');
    elsif rising_edge(PIClock) then
      if SStart = '1' then
        SAddrReg  <= SAddress;
        SRegReg   <= SRegister;
        SDataReg  <= SWriteData;
      elsif SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
        SAddrReg  <= SAddrReg;
        SRegReg   <= SRegReg; 
        SDataReg  <= SDataReg;
      else
        SAddrReg  <= SAddrReg;
        SRegReg   <= SRegReg; 
        SDataReg  <= SDataReg;
      end if;
    end if;
  end process;
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- CLKGEN prosesi; SCCB arayuzu icin gerekli olan REFERANS saat sinyallerini uretir. Bu noktada onemli olan durum sudur:
-- OV7670 datasheeti incelendiginde gonderilecek veriler SIOC cikisinin lojik-0 olduğu durumun tam ortasında degistirilir. 
-- Bu nedenden dolayi SIOC cikisi icin ek olarak bu cikisin yari periyoduna sahip ikincil bir saat sinyali uretilir.
-- 
-- |¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______  =====>>>  SIOC Referans Saat
--       |        |        |        |        |
--       |        |        |        |        |
-- |¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_  =====>>>  DATA Referans Saat
-- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CLKGEN : process(PIClock)
    variable  VCounter    : integer range 0 to CClockCountMax   := 0;
  begin
    if rising_edge(PIClock) then
      --SSIODClockPrev   <= SSIODClock;
      SSIOCClockPrev   <= SSIOCClock;
      SDataClockRefPrev  <= SDataClockRef;
 
				if SCounterSCCB = (CClockCountMax / 4) - 1 then
					SDataClockRef  <= not SDataClockRef;
					if SCounter2 = 1 then
						--SSIODClock <= not SSIODClock;
						SSIOCClock  <= not SSIOCClock;
						SCounter2 <= 0;
					else
						SCounter2 <= SCounter2 + 1;
					end if;
					SCounterSCCB	<= 0;
				else
					SCounterSCCB  <= SCounterSCCB +1;
				end if;
 
    end if;
  end process;
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- DATA_WRITE prosesi; SCCB arayuzune uygun olarak yazma islemi yapacak olan durum makinesini icerir. Aktif 0 olarak ca-
-- lisan PIReset, aktif oldugu durumda butun islemleri, sayicilari, cikislari ve registerleri temizler.
-- 
--                               !!!!ONEMLI!!!!
-- SCCB arayuzu, idle durumundayken SIOD hattini yuksek empedans('Z'), SIOC hattini ise lojik-1 seviyesinde tutar. Baslangic kosulu,
-- SIOD hattini 'Z' durumundan lojik-1 durumuna getirir, ardindan SIOC hattini referans saatin yarı periyodu kadar bekledikten sonra
-- lojik-0 yaparak haberlesmeyi baslatir. Bitme kosulu ise, eger baska veri yazilmayacaksa ilk olarak SIOC'yi lojik-1, ardindan SIOD
-- hattini yarim periyot bekledikten sonra 'Z' yapar. Ancak baska veri yazilmaya devam edecek ise SIOD hattini 'Z' yerine lojik-1 yapar.
--
--
-- SIOD   -------¯¯¯¯¯¯¯|                |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|        |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
--             |_______________________________|        |_______________|                |______
--             |        |        |        |        |        |        |
--             |        |        |        |        |        |        |
--             |        |        |        |        |        |        | 
-- SIOC   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|        |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  |¯¯¯¯¯¯¯|  |  
--               |_______________|    |_______|    |_______|    |_______|    |_______|    |___|______
--             |        |        |        |        |        |        |
--             |        |        |        |        |        |        |
-- SIOC Ref  |¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______|¯¯¯¯¯¯¯|_______ 
--             |        |        |        |        |        |        |
--             |        |        |        |        |        |        |
-- SIOD Ref  |¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_      
--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DATA_WRITE : process(PIClock, PIReset)
    variable VCounter : integer range 0 to 16 := 0;
  begin
    if PIReset = '0' then
      SStateWriteBase <= idle;
      SStartedWrite  <= '0';
      SAddr      <= (others => '0');
      SReg      <= (others => '0');
      SData      <= (others => '0');
      SSIODWrite   <= 'Z';
      SSIOCWrite   <= '1';
      SBusy      <= '0';
      SDone      <= '0';
      SBusy2     <= '0';
      VCounter    := 0;
      SCounter    <= 7;
    elsif rising_edge(PIClock) then
      case SStateWriteBase is
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- "idle" durumu; SStartReg tetiklendiginde address, register ve data bilgilerini registerlerden toplar ve SIOC referans
-- saatinin yukselen kenarinda "start_condition" durumuna gecer.
-- SStartReg'in tetiklenmedigi durumda sistem reset (SIOD = 'Z' - SIOC = '1') durumunda kalir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        when idle =>
          if SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
            if SStartReg = '1' then
              SSIODWrite  <= '1';
              SSIOCWrite  <= '1';
              SStartedWrite  <= '1';
              SDone    <= '0';
              SAddr    <= SAddrReg;
              SReg    <= SRegReg;
              SData    <= SDataReg;
            else
              SAddr    <= (others => '0');
              SReg    <= (others => '0');
              SData    <= (others => '0');
              SStateWriteBase   <= idle;
              SSIODWrite  <= 'Z';
              SSIOCWrite  <= '1';
              SStartedWrite  <= '0';
              SDone    <= '1';
            end if;
          elsif SSIOCClock = '1' and SSIOCClockPrev = '0' and SStartedWrite = '1' then  
            SSIODWrite  <= '0';
 
            SStartedWrite  <= '0';
            SStateWriteBase <= start_condition;
          end if;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- "start_condition" durumu; 2 SIOC referans clock darbesinden sonra SIOD referansinin yukselen kenari ve SIOC referansinin
-- lojik-0 oldugu anda cache olarak alinan address verisinin ilk bitini sola 1 kere kaydirarak SIOD hattina yazar ve "send_addr" 
-- durumuna gecer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        when start_condition =>
          if SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
            SBusy <= '1';
            if SBusy = '1' then
              SBusy2 <= '1';
            end if;
            SSIOCWrite  <= '0';
          elsif SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' and SBusy2 = '1' then
            if SAddr(6) = '1' then
              SSIODWrite <= '1';
              SAddr <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
            elsif SAddr(6) = '0' then
              SSIODWrite <= '0';
              SAddr <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
            end if;
            SBusy  <= '0';
            SBusy2  <= '0';              
            SStateWriteBase   <= send_addr;
 
 
          else
            SStateWriteBase   <= start_condition;
          end if;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- "send_addr" durumu; SIOD referansinin yukselen kenari ve SIOC referansinin lojik-0 oldugu anda address verisinin geri kalanini
-- SIOD hattina yazar. Ardindan "Don't Care" bit durumuna gecer ve gecerken SIOD hattini lojik-0 tutar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
        when send_addr =>
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
            if VCounter <= 5 then
              VCounter  := VCounter + 1;
              if(SAddr(6) = '1') then
                SSIODWrite  <= '1';
                SAddr    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
              elsif (SAddr(6) = '0') then
                SSIODWrite  <= '0';
                SAddr    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SAddr), 1));
              end if;
            else
              VCounter  := 0;
              SSIODWrite  <= '0'; ---->>>> Don't Care Bit!
              SStateWriteBase   <= addr_dc;
              SBusy    <= '0';
            end if;
          else
            SStateWriteBase   <= send_addr;
          end if;
 
        when addr_dc =>
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
            SAddr  <= (others => '0');
          elsif SDataClockRef = '0' and SDataClockRefPrev = '1' and SSIOCClock = '0' then
            SStateWriteBase   <= send_reg;
          end if;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- "send_reg" durumu; SIOD referansinin yukselen kenari ve SIOC referansinin lojik-0 oldugu anda register verisini SIOD hattina yazar.
-- Ardindan "Don't Care" bit durumuna gecer ve gecerken SIOD hattini lojik-0 tutar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        when send_reg =>
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
            SBusy <= '1';
            if SBusy = '1' then
              if VCounter <= 7 then
                VCounter  := VCounter + 1;
                if(SReg(7) = '1') then
                  SSIODWrite  <= '1';
                  SReg    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SReg), 1));
                elsif (SReg(7) = '0') then
                  SSIODWrite  <= '0';
                  SReg    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SReg), 1));
                end if;
              else
                SBusy <= '0';
                VCounter  := 0;
                SSIODWrite  <= '0'; ---->>>> Don't Care Bit!
                SStateWriteBase   <= reg_dc;
              end if;
            end if;
          end if;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- "reg_dc" durumu; "Don't Care" biti yazildiktan sonra diger durumlarda oldugu gibi SIOD ve SIOC referans saat sinyallerine
-- gore islem yapar. Bu sefer data verisinin ilk bitini sola kaydirarak SIOD hattina yazar ve "send_data" durumuna gecer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        when reg_dc =>
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
            SReg  <= (others => '0');
            SStateWriteBase   <= send_data;
            if(SData(7) = '1') then
              SSIODWrite  <= '1';
              SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
              SBusy <= '0';
            elsif (SData(7) = '0') then
              SSIODWrite  <= '0';
              SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
              SBusy <= '0';
            end if;
          end if;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- "reg_dc" durumu; gonderilmek istenen verinin ilk biti yazdirildiktan sonra geri kalan bitler sola kaydirilarak SIOD hattina
-- yazilir. Ardindan "Don't Care" biti yazilir, 1 SIOD ve SIOC referans saati beklenir ve "data_dc" durumuna gecilir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        when send_data =>
          if SDataClockRef = '1' and SDataClockRefPrev = '0' and SSIOCClock = '0' then
            if VCounter   <= 6 then
              VCounter  := VCounter + 1;
              if(SData(7) = '1') then
                SSIODWrite  <= '1';
                SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
              elsif (SData(7) = '0') then
                SSIODWrite  <= '0';
                SData    <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(SData), 1));
              end if;
            else
 
              SSIODWrite  <= '0'; ----
              SBusy <= '1';
              if SBusy = '1' then
                VCounter  := 0;
                SStateWriteBase   <= data_dc;
                SBusy <= '0';
              end if;
 
            end if;
          end if;
------------------------------------------------------------------------------------------
-- "data_dc" durumu; sadece 1 clock SIOC referans bekleyerek "stop" durumuna gecer.
------------------------------------------------------------------------------------------
        when data_dc =>
          if SSIOCClock = '1' and SSIOCClockPrev = '0' then
            SData   <= (others => '0');
            SStateWriteBase <= stop;
          end if;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- "stop" durumu; ilk olarak SCCB haberlesmesini sonlandirmak icin ilk olarak SIOC hattini lojik-1 yapar, ardindan 1 SIOC saat
-- referansi bekledikten sonra SIOD hattini lojik-1 yapar ve "idle" durumuna gecis yapar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        when stop =>
          SSIOCWrite  <= '1';
          if SSIOCClock = '1' and SSIOCClockPrev = '0' then
             SSIODWrite  <= '1';
            SBusy    <= '1';
            SAddr    <= (others => '0');
            SReg    <= (others => '0');
            SData    <= (others => '0');
            if SBusy = '1' then
              --SReady   <= '1';
              SStateWriteBase   <= idle;
              SDone    <= '1';
 
              SBusy    <= '0';
            end if;
          elsif SSIOCClock = '0' and SSIOCClockPrev = '1' then
            SSIODWrite  <= '1';
          end if;
 
        when others =>
      end case;
    end if;
  end process;
 
end Behavioral;
 

Compare with Previous | Blame | View Log

powered by: WebSVN 2.1.0

© copyright 1999-2024 OpenCores.org, equivalent to Oliscience, all rights reserved. OpenCores®, registered trademark.